කොරෝනා වසංගය හේතුවෙන් පසු ගිය මාර්තු මස 13වන දින සිට වසා දැමුනු පාසල් ප්‍රථම අදියර යටතේ 29වන දින ආරම්භ කිරිමට අධ්‍යාපන අමත්‍යාංශය මගින් පියවර ගන්නා ලදි.

එම තත්වයන් මත 29වන දින හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන්, හා කාර්ය මණ්ඩලය පමනක් විදුහල් වෙත පැමිනි අතර එම විදුහල් සිසුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්වයන් ආරක්ෂා වන පරිදි විෂබීජහරණය කිරිමටද පියවර ගන්නා ලදි.

හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් විෂබිජහරණය කරන අයුරු නිරික්ෂනය කිරිමට හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්. ශ්‍රිධරන් මහතාද එක්වු අතර හැටන් අ3ධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් විෂබිජහරණය කිරිම සදහා රුපියල් තිස් ලක්ෂ දසදහාස් අට සියයක මුදලක් වැය කිරිමට පියවර ගන්නා බවද පවසන ලදි.

හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් 150ක් පවතින බවත් මෙහි ශ්‍රේණිධාරි විදුහල්පතිවරුන් 450ක් ඇතුළුව ගුරුවරුන් 3537ක් සේවය කරන බවත් සිසුන් එක්ලක්ෂ පනස්දාහාක්(150,000) පමන අධ්‍යාපනය හදාරන බවත් මෙම සියලුම දෙනාගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සැලසිමට පියවර ගත යුතු බවද පවසන ලදි.

එමෙන්ම හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ ප්‍රාථමික විදුහල් සදහා සිසුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සදහා මුඛ ආවරණ 3000ක්ද අනිකුත් පාසල් සදහාද හදිසි අවස්ථාවක ප්‍රයෝජනයට ගැනිම සදහාද මුඛ ආවරණ ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇති බවද ඔහු පවසන ලදි.

හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ ගුරුවරුන් විසින් රුපියල් මිලියන තුනක මුදලක්ද හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ කළමණාකාර ශ්‍රේවා නිලධාරින්ගේ දිනක වැටුපද කොවිඩ් අරමුදල සදහා ලබා දිමට පියවර ගත් බවද ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts