මාරු කාසි නැතිනම් කොහෙන් දෙන්නද – කොන්දොස්තරවරු

bus

කෙටි මාර්ගවල ධාවනය වන සමහර පුදගලික බස් රථවල සේවය කරන කොන්දොස්තරවරුන් මාරු කාසි නොමැති බව පවසමින් මගින් ගසා කැමට ලක් කිරිමත් සමග බස් මගින් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන බස් මගින් පිරිසක් පවසනුයේ  කෙටි දුර ධාවනය වන සමහර පුද්ගලික බස් රථවල සේවය කරන කොන්දොස්තරවරුන් මාරු කාසි නොමැති බව පවසමින් ඉතුරු මුදල් නිසි ලෙස නොදිමෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වන බවත්ය.

මාරු කාසි නොමැති බව පවසමින් රුපියල දෙක පමනක් නොව බොහෝ අවස්ථාවලදි රුපියල් පහ දහය පවා නොදෙන බවත් මෙකි සමහර කොන්දොස්තරවරුන් තමන්ට අදාල ගමනාන්තයට ටිකට් පත් නොදෙන බවද එම පිරිස් පවසති.

එමෙන්ම සමහර කොන්දොස්තරවරුන් ඉතුරු මුදල් ඉල්ලන විට මාරු කාසි නැතිනම් කොහෙන් දෙන්නද යනුවෙන් පවසන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වන බවත් එම පිරිස් තව දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts