රතු කුරුසෙන් වැසි ආධාර

හැටන් ප්‍රදේශයට ඇදහැලුන අධික වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් හැටන් උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වශමේ අවතැන්වු පවුල් හයක් සදහා රතු කුරුස සංගමයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ශාඛාව මගින් ආධාර ලබා දිමට පියවර ගෙන ඇත.

හැටන් උතුර ග්‍රාම නිලධාරි එස්. සුරේෂ් මහතාගේ ඉල්ලිමක් මත මෙම ආධාර ලබා දිම සිදු කල අතර එම ආධාර ලබා දෙන අයුරු මෙම ඡායාරුපවලින් දැක්වේ.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts