වල් ඌරන් හා මුවන් නිසා වගාවන් විනාශයට

කුඩාගම ප්‍රදේශයේ සැරි සරන වල් ඌරන් හා මුවන් එම ප්‍රදේශයේ වගාවන් විනාශ කිරිමත් සමග එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම ත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් පවසනුයේ තමන් ඉතාමත් දුක් මහන්සියෙන් සිදු කරන වගාවන් මෙම ප්‍රදේශයේ සැරි සරන වල් ඌරන් හා මුවන් විසින් විනාශයට පත් කිරිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.
පවතින ආර්ථික ප්‍රශ්න මත යම් අමතර මුදලක් සොයා ගැනිම සදහා දැඩි මහන්සියක් දරමින් අත ඇති මුදල්ද වැය කර තමන් වගාවන් සිදු කලද එම වගාවන් වල් ඌරන් හා මුවන් විසින් මෙසේ විනාශ කිරිමත් සමග තමන් කබලෙන් ලිපට වැටෙන තත්වයන්ට පත්ව ඇති බවද එම පිරිස් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Related posts