අධිවේගි මාර්ග භාවිත කිරීමේදී නව නීති හඳුන්වා දෙන බව ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.
ඔහු සඳහන් කළේ, ඒ යටතේ අවම වේග සීමා ද ගැසට් කරන බවය.

ඉදිරි දෙසතිය ඇතුළත එම නීති ගැසට් කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

Similar Posts