අස්වැසුම අභියාචනා යාවත්කාලීන කිරීමට දුන් කාලය අදින් අවසන්

derana news today

අස්වැසුම අභියාචනා සහ විරෝධතා යාවත්කාලීන කිරීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට ලබා දුන් කාලය අදින් (13) අවසන් වන බව සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය පවසයි.

සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික කමල් පද්මසිරි මහතා පැවසුවේ, අදාළ අභියාචනා සහ විරෝධතා මේ වනතුරුත් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සතුව පවතී නම් ඒවා කඩිනම් පද්ධතියට යොමු කරන ලෙසයි.

අස්වැසුම වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට දී තිබූ කාලය පසුගිය 10 වැනි දායින් අවසන් විය.

සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය පැවසුවේ, අභියාචනා නමලක්ෂ හැට අට දහසක් සහ විරෝධතා 17,500 ක් ලැබී ඇති බවයි.

 

news today

Related posts