ඉස්ලාම් බැතිමත්න් මහත් හරසරින් සමරනු ලබන හජ් උත්සවය 29වන දිනට යෙදි තිබිමත් සමග හැටන් ප්‍රදේශයේ ඉස්ලාම් බැතිමතුන් හජ් උත්සවය සැමරිම හැටන් මුස්ලිම් දේවස්ථානයේදි සිදු කරන ලදි.

ඇති නැති පරතරය සහ විවිධ භේද දුරලා සහෝදරත්වත්ය ඇති කිරිම මෙම හජ් උත්සවයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන අතර හජ් උත්සවය සැමරිම සදහා හැටන් මුස්ලිම් දේවාස්ථානයට පැමිනෙන බැතකිමතුගේ ආරක්ෂාව සදහා හැටන් මුලස්ථාන පොලිසිය විසින් විශේෂ ආරක්ෂාවක් නගරය තුල යෙදවිමටද පියවර ගෙන තිබුනි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Similar Posts