ඇසළ උත්සවය වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් ලබන 25 වනදා සිට 30 වනදා දක්වා ධාවනය කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබේ.

කොළඹ කොටුව – මහනුවර, මහනුවර – කොළඹ කොටුව, මහනුවර – මාතලේ, මහනුවර – නාවලපිටිය සහ මහනුවර – බදුල්ල ලෙස මෙම විශේෂ දුම්රිය ධාවනය කිරීමට නියමිතයි.

ඒ අනුව කොළඹ කොටුවේ සිට මහනුවර දක්වා 26 වනදා සිට 30 වනදා දක්වා දිනපතා පෙරවරු 9.50ට දුම්රියක් පිටත් වන අතර ඊට අමතරව කොළඹ කොටුවේ සිට මහනුවර දක්වා මේ මස 26, 27 සහ 30 යන දිනවල පෙරවරු 6.30ට දුම්රියක් ද පිටත් වීමට නියමිතයි.

කොළඹ කොටුවේ සිට මහනුවර දක්වා 25 සහ 29 දෙදින පස්වරු 5.35ට ද දුම්රියක් පිටත් වනු ඇති.

Similar Posts