රට තුළ වරාය නැව් කෘෂි සෞඛ්‍ය වැනි අත්‍යවශ්‍ය සේවා සදහා පමණක් ඉන්ධන නිකුත් කරමින් පුද්ගලික වාහන කිසිවකට ඉන්ධන නිකුත් නොකර සිටින්නට රජය තීරණය කර තිබේ.

අද දිනයේ සිට ලබන මස 10 වැනි දින දක්වා පෞද්ගලික වාහන වලට ඉන්ධන ලබා දීම නතර කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව එම කාලය තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පමණක් පවත්වා යන්නට රජය සැලසුම් කර ඇති අතර අනෙක් සේවා සියල්ල නිවසේ සිට කරගෙන යන ලෙස දන්වා ඇත.

Similar Posts