ඉහළ ගිය ලොතරැයි මිල

අද (06) දිනයේ සිට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සහ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සිය ලොතරැයි ටිකට් පතක මිල රුපියල් 20කින් ඉහළ දමා ඇත.

රුපියල් 20ක්ව පැවති එම ලොතරැයි ටිකට් පතක නව මිල රුපියල් 40ක් වන බවත් පවතින අධික පිරිවැය තත්ත්වය මඟහරවා ගැනීමට ලොතරැයි මිල ඉහළ දැමු බව ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සදහන් කරයි.

මේ අතර ලොතරැයි ටිකට් පතක මිල ඉහළ දැමීමට සහ ඊට සාපේක්ෂව කොමිස් මුදල් ඉහළ නොදැමීමට විරෝධය පළ කරමින් ලොතරැයි අලෙවියෙන් අද සිට ඉවත් වීමට තීරණය කළ බව සමස්ත ලංකා ලොතරැයි සංගමය සදහන් කරයි.

 

loto result

Related posts