උත්සව සමයේ දී අතිරේක දුම්රිය සේවා 38ක්

train schedule train booking today train time table train schedule sri lanka train booking sri lanka tomorrow train time table train schedule new sri lanka train

මගීන්ගේ වැඩිවීම හේතුවෙන් උත්සව සමයේ දී අතිරේක දුම්රිය සේවා 38ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර තිබෙනවා.

කෙටි දුර මෙහෙයුම්වලට වඩා දුරගමන් දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දී ඇති බවයි අතිරේක දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී මෙහෙයුම් V.S. පොල්වත්තගේ මහතා පැවසුවේ.

විශේෂ දුම්රිය හැර අනෙකුත් දුරගමන් දුම්රිය සේවා සාමාන්‍ය පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

Related posts