උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ නවීකරණ කටයුතු අවසන් අදියරේ

ඉන්දියානු ණය ආධාර වැඩසටහන් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ මහව – ඕමන්ත දුම්රිය මාර්ග පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර යටතේ නවීකරණය වන අනුරාධපුර හා වව්නියාව අතර කොටසේ, මැදවච්චිය දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නයේ දුම්රිය මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් මේ වන විට අවසන් අදියරට පැමිණ ඇත.

මෙම දැවැන්ත ව්‍යාපෘතිය පසුගිය ජනවාරි මස ඇරඹුණු අතර මාස පහක් තුළ ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට නියමිතයි.

Related posts