මේ වන විට උතුරු පළාතේ නල්ලූර් ඡන්ද බල ප්‍රදේශයේ හා වන්නි දිස්ත්‍රික් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් වී තිබේ.

එහිදී පැහැදිලිව දක්නට ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධානයේ අපේක්ෂකයා 2015 පැවැති ජනාධිපතිවරණයට වඩා පැහැදිලි වර්ධනයක් අත් කර ගෙන ඇති බවයි. එමෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ලබා ගෙන ඇත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2015දී ලබා ගත් ඡන්ද ප්‍රමාණයට වඩා ඉතාමත් අඩු ඡන්ද ප්‍රමාණයකි.

නල්ලූර් ආසනයේ 2015 ජනාධිපතිවරණයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 17.32%ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තද මෙවර ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ලබා ගෙන ඇත්තේ 5.72%ක ඡන්ද ප්‍රමාණයකි.

Similar Posts