උතුරු පළාතේ වකුගඩු රෝගය පාලනය කර එම ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ පානීය ජල ගැටලුව විසඳීමට තවත් නැනෝ ජල පිරිපහදු යන්ත්‍ර 24ක් ස්ථාපනය කරන බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ නැනෝ ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රාගාර 6ක් සහ කිලිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ යන්ත්‍රාගාර 18ක් විවෘත කිරීමට නියමිතයි.

එම ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රාගාර මඟින් දිනකට ජල ලීටර 2,000ක් පමණ පිරිසිදු කිරීමේ හැකියාව පවතින බව වාර්තා වෙයි.

Similar Posts