ඊයේ දිනයේදී නිකුත් වූ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමසීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නම් පහත දුරකතන අංක අමතා විමසිය හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටී.

011 2784208

011 2784537

011 3188350 සහ

011 3140314

 

 

Similar Posts