2009 අංක 66 දරන පනතින් සංශෝධිත 1992 අංක 33 දරන ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනත ප්‍රකාරව යම් මැටි කැණීමක් සිදු කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් ඒ සඳහා කැණීම් බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු අතර, එම අමුද්‍රව්‍ය අදාළ කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යන ස්ථානය වෙත ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ද බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතු වේ.

එහෙත්, මෙම බලපත්‍ර ක්‍රමවේදයේ පවතින සංකීර්ණතාව හේතුවෙන් සුළු පරිමාණ මැටි කර්මාන්තකරුවන්ට විවිධ අපහසුතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වන බව සැලකිල්ලට ගෙන වැලි, මැටි සහ පස් ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ අවශ්‍යතාව ලිහිල් කිරීම පිණිස දැනටමත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

උළු, ගඩොල් සහ කුඹල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන නිෂ්පාදකයන්ට තම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තිරසරව පවත්වාගෙන යාමට හැකිවන අයුරින් අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේදී දැනට පවතින සංකීර්ණ බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය තවදුටත් ලිහිල් කර වඩා කාර්යක්ෂම හා පහසු ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දීම සඳහාත්, ගංගා ඉවුරු වැනි පරිසර සංවේදී ප්‍රදේශවලට බලපෑමක් එමඟින් සිදු නොවන බවට තහවුරු කරගැනීම සඳහාත් අවශ්‍ය විධිවිධාන සැලසීම පිණිස 1992 අංක 33 දරන පතල් හා ඛනිජ ද්‍රව්‍ය පනතේ 28 සහ 30 වගන්ති යෝග්‍ය පරිදි සංශෝධනය කිරීම සඳහා පරිසර සහ වනජීවී සම්පත් අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Similar Posts