එතෙර රැකියාවට යන කාන්තාවන්ගේ වයස් සංශෝධනය කෙරේ

airpalane

ගෘහ හා ගෘහ ආශ්‍රිත විදේශ රැකියා සඳහා යොමුවන කාන්තාවන්ගේ අවම වයස් සීමාව වයස අවුරුදු 21ක් ලෙස සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවූ බව කැබිනට් ප්‍රකාශක ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

දැනට පවතින වයස් සීමාව සෞදි අරාබිය සඳහා අවුරුදු 25ක්, අනෙකුත් මැද පෙරදිග රටවල් සඳහා වයස අවුරුදු 23ක් සහ සෙසු රටවල් සඳහා අවුරුදු 21ක් වේ.

Related posts