කොළඹ සිට බදුල්ල බලා ධාවනය අත්හදා බැලීමේ පරීක්ෂණ චාරිකාවක් ගිය චීනයෙන් ආනයනය කළ එස් – 14 වර්ගයේ එන්ජින් දෙකේ බලවේග දුම්රිය එන්ජිමක වතුරු පොම්පයේ හටගත් හදිසි ජල කාන්දුවක් නිසා දුම්රිය ආපසු කොළඹ බලා ධාවනය කිරීමට සිදුවූ බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

දුම්රිය පොල්ගහවෙල දක්වා ගමන් කරමින් සිටියදී ජල කාන්දුව හටගත් බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසයි.

 

Similar Posts