එළවළු මිල තව දුරටත් ඉහලට

www.dailyreporter.lk

එළවළු මිල තව දුරටත් ඉහල යාමත් සමග පාරිභෝගිකයන් විවිධ දුෂ්කරතාවයටන්ට පත්ව ඇත.
මේ වන විට බෝංචි ක්‍රිලෝව රුපියල් 500ත් 550ත්, මෑකරල් ක්‍රිලෝව රුපියල් 480ත් 500ත්, අලු කෙසල් ක්‍රිලෝව රුපියල් 440ත් 480ත්, වම්බටු ක්‍රිලෝව රුපියල් 550ත් 600ත්, කැරට් ක්‍රිලෝව රුපියල් 480ත් 500ත්, මාළු මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 750ත් 800ත්, බිට් ක්‍රිලෝව රුපියල් 300ත් 340ත්, ලික්ස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 320ත් 350ත්, රාබු ක්‍රිලෝව රුපියල් 200ත් 240ත්, පතෝල ක්‍රිලෝව රුපියල් 400ත් 440ත්, වැටකොළු ක්‍රිලෝව රුපියල් 450ත් 500ත්, එලබටු ක්‍රිලෝව රුපියල් 440ත් 500ත්, ගෙඩි ගෝවා ක්‍රිලෝව රුපියල් 240ත් 260ත්, කොළ ගෝවා ක්‍රිලෝව රුපියල් 240ත් 280ත් මුරුංගා ක්‍රිලෝව රුපියල් 550ත් 600ත් අමු මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 750ත් 800ත්, නයි මිරිස් ක්‍රිලෝව රුපියල් 1600ත් 2000ත් අතර මිලකට අලෙවි වනු ඇත.
එළවළු මිල මෙසේ ඉහල යාමත් සමග තමන්ට එළවළු මිලදි ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පැවතිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බව පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් පවසති.
මෙම තත්වයන් පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු නගරයේ එළවළු වෙලදුන් කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ මේ වන විට එළවළු තොග මිල ඉහල යාමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇති බවත් එළවළු මිල මෙසේ ඉහල යාමත් සමග එළවළු අලෙවියද අඩු විමෙන් පාරිභෝගිකයන් මෙන්ම තමන්ද විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts