කරදියාන කසළ කන්දේ අද අලුයම යළිත් ගින්නක් හට ගෙන තිබේ.

මොරටුව ගිනි නිවීම් ඒකකය ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා සේවා රථ 3 ක් යොමු කර ඇති බව සදහන් වේ.

ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා පොලීසියේ ද සහය ලැබි ඇත.

 

Similar Posts