කසළ කන්දක් ගිනිගනි

පිළියන්දල කරදියාන කසළ කන්දේ ගින්නක් හටගෙන ඇත.

මේ වන විටත් මොරටුව මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීම්  සේවා රථ 3ක් යොදා ගනිමින් ගින්න නිවා දැමීම සිදුකරමින් පවතින බව සඳහන් වේ.

 

Related posts