කැලණි ගංඉවුරේ සිට මීටර් 200 ක පමණ දුරින්, කැලණිමුල්ල ප්‍රදේශයේ විශාල වගුරු බිමක පිහිටි කසළ බැහැර කිරීමේ  ස්ථානයක ඊයේ රාත්‍රී ගින්න හටගෙන ඇත.

වගුරු බීමක්වීම නිසා ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා එම ස්ථානයට ළඟාවීමේ බාධා මතුව ඇතිබව ප්‍රදේශවාසින් සදහන් කරයි.

වසරක පමණ කාලයක සිට  කසළ බැහැර කරමින් එම වගුරු බිම ගොඩකිරීමේ ක්‍රියාවලියක් පවතින බව අනාවරණය වී තිබේ.

Similar Posts