වතු කරය තුල කදුකර කොටින් සැරි සැරිමත් වතුකරයේ ජනතාවගේ ජිවිතවලට දැඩි තර්ජනයක් එල්ලවිමත් සමග එම වතුකර ජනතාව දැඩි ලෙස බියට පත්ව ඇත.

වතුකරය තුල මේ වන විට කදුකර කොටින් සැරි සැරිම වර්දනය විඇති බවත් මේ වන විටත් එම කදුකර කොටින් දෙදෙනකු විවිධ උගුල්වලට හසු විමත් සමග තම ජිවිතවලට දැඩි තර්ජනයක් එල්ලව පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි බියකට පත්ව ඇති බව වතුකරයේ ජනතාව පවසති.

මේ වන විටද කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් තමන් ප්‍රිඩා විදින බවත් මෙම කොරෝනා වෛරසය අතරතුර මෙසේ කදුකර කොටින්ගේ තර්ජන තුලින් තමන් තවස් ප්‍රිඩාවන්ට පත්වන බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා –  හැටන්

Similar Posts