කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක සිරවී සිටි පුද්ගලයින් 300කට ආසන්න පිරිසක්  ගම්බිම් බලා පිටත් කර යැවුණි.

ඒ, පෑලියගොඩ විජය කුමාරතුංග ක්‍රීඩාංගණයේ සිට බස් රථ මගිනි.

Similar Posts