ගල්, වැලි, පස් භාවැලිවිතා කරන ජනතාවට සහනයක් වශයෙන් ඒවා ප්‍රවාහනය කිරීමට මෙතෙක් කාලයක් ක්‍රියාත්මක වු බලපත්‍ර ක්‍රමය අහෝසි කිරිමට ඊයේ (04) පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදි අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් කළ මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කර තිබේ.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට ගල්, වැලි, පස් වල මිල අඩු වන ඇති බව පරිසර සහ වනජිවි සම්පත් ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා පවසයි. එමෙන්ම ඉදිරියේදි ගල්, වැලි, පස් භාවිතා කරන ජනතාව වෙනුවෙන් කමිටුවක් පත් කර ඒ හරහා සහන සැලසීමටද කැබිනට් රැස්වීමේදි අනුමත වු බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියේය.

Similar Posts