ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවලට අනුබද්ධව බීජ අලෙවිසැල් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර උපදෙස් ලබා දී තිබේ. ඒ, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු විසින් නිපදවනු ලබන බීජ ගොවීන්ට පහසුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහායි. මේ අතර මෙරට වගා කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය එළවළු බීජ දේශීය වශයෙන් නිශ්පාදනය ඉහළ නැංවීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරන ලෙසද අමාත්‍යවරයා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව, ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි දෙමුහුම් බීජ, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ බීජ ගොවිපළ මඟින් නිශ්පාදනය පුළුල් කිරීම මේවනවිටත් ආරම්භ කර ඇති බවයි එම’ දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

Similar Posts