මෙවර පැවැත්වෙන ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් විශේෂ ජැකට් 285 ක් හඳුන්වා දී තිබේ.

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම වෙනුවෙන් මෙම ක්‍රියා මාර්ගය ගෙන ඇත්තේ පැෆරල් සංවිධානය හා සී.එම්.ඊ.වී ආයතන දෙක ඒකාබද්ධ වෙමිනි.

ඒ අනුව මැතිවරණ පැමිණිලි විමර්ශනය කරනු ලබන කණ්ඩායම් වල පහසුව තකා කැමරා උපකරණ 71 ක් හා විශේෂිත ජැකට් 285 ක් පොලිස් මැතිවරණ අංශයට භාර දී තිබේ.

මෙම විශේෂිත වු ජැකට් වල බොත්තමක් ආකාරයෙන් විශේෂිත වු අධි සන්නිවේදන කැමරාවක් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ජැකට් දිවයිනේ සියලුම මැතිරණ බල ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි බෙදා දීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙමඟින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කිරිම අවම කිරීමටත්, පරික්ෂණ වලදි විධිමත් සාක්ෂි රැස් කීරීමටත් හැකියාව ලැබෙන හෙයින් අනවශ්‍ය ගැටුම් ඇති වීම වැලැක්විය හැකි බව පැෆරල් සංවිධානය හා සී.එම්.ඊ.වී ආයතන විශ්වාස කරනු ලබයි.

Similar Posts