ජනාධිපති විශේෂ  විමර්ශන කොමිසම පැමිණිලි 29 ක විමර්ශන අවසන් කරයි!

රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා සෙවිමේ ජනාධිපති විශේෂ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබුණු පැමිණිලිවලින් පැමිණිලි 29ක විමර්ශන කටයුතු සම්පුර්ණයෙන්ම අවසන් කර ඇතැයි ජනාධිපති විශේෂ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

2015 වර්ෂයේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා රාජ්‍ය ආයතනවල දූෂණ වංචා සෙවීම සඳහා ජනාධිපති විශේෂ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව මෙම වසරේදි පිහිටවනු ලැබිය.

ඒහිදි කොමිසම වෙත පැමිණිලි 1346ක් ලැබී තිබු අතර ඉන් මූලික විමර්ශනය සඳහා පැමිණිලි 136ක් කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය වෙත යොමු කර ඇත.

මුලික විමර්ශන අවසන් කළ පැමිණිලි 39 ක් පොලිස් ඒකකය විසින් ඉදිරි විමර්ශන සඳහා ජනාධිපති කොමිසම වෙත යොමුකර ඇති  අතර ඉන් පැමිණිලි 29ක විමර්ශන කටයුතු සම්පුර්ණයෙන්ම අවසන් කර තිබේ.

එලෙස අවසන් කළ විමර්ශන වාර්තා 15ක් ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ පළමු වෙළුම ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ඉකුත් සැප්තැම්බරයේදි  භාරදෙනු ලැබීය.

ඉතිරි පැමිණිලි 14 විමර්ශන කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇති අතර එම විමර්ශන වාර්තා කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවට ඇතුළත් වන බව ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.

-ශානි පොල්ගම්පල-

Related posts