ජල බිල්පත කෙටි පණිවිඩයකින්

water-bill

ප්‍රදේශ කිහිපයකට කෙටි පණිවිඩ මඟින් මාසික ජල බිල්පත් ලබාදෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව, දකුණු කොළඹ, මහනුවර දකුණ, පොළොන්නරුව සහ ත්‍රිකුණාමළය යන ප්‍රදේශවලට මෙම කෙටි පණිවිඩ සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසන්නේ 2023 ඔක්තෝම්බර් 1 වනදා සිට මෙම කෙටි පණිවිඩ සේවාව සක්‍රීය කරන බවයි.

එමෙන්ම, මෙම ක්‍රමය 2024 ජනවාරි 01 වනදා සිට දිවයින පුරා සම්මත කරන බව එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts