ජූනි 9 රට පුරාම ජනයා එක්ව විශේෂ ලෙස අරගල පැවැත්වීමට සංවිධානය වන බව සමාජ මාධ්‍ය තුළ දක්නට ලැබෙයි.

මේ සඳහා සංවිධාන රැසක් සූදානම්ව සිටින බව සමාජ මාධ්‍ය පිරික්සීමෙන් දක්නට ලැබෙනවා . එමෙන්ම මේ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සංගමය ද, ජූනි 8 හෙට දිනයේ අන්තර් විශ්ව විද්‍යාලයේ විශ්වවිද්‍යාලීය ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩලය ද අරගලයක් දියත් කිරීමට සූදානම්ව සිටින බව වාර්තා වී තිබේ.

සමාජ මාධ්‍ය තුළ රැල්ලක් මෙන් ජූලි 9 ජනපති එලවන සටන නමින් අරගෙන මාලාවක් දියත් කිරීමට සූදානම් බව දක්නට ලැබේ.

Similar Posts