දැඩි නියඟය හේතුවෙන් පානීය ජලය නොමැතිව ලක්ෂ තුනක් පීඩාවට

දැඩි නියඟය හේතුවෙන් පානීය ජලය නොමැතිව දිස්ත්‍රික්ක 18 ක පවුල් 81162කට අයත් 280247 ක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කරයි.

ඒ අනුව මෙම පානීය ජල ගැටලුව මේ වනවිට දිවයිනේ සියලුම පලාත් ආවරණය කරමින් පැතිර ඇති බවත් එම මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

දැඩි නියඟය හේතුවෙන් වැඩිම බලපෑමක් උතුර සහ නැගෙනහිර පළාතට සිදුව ඇති අතර උතුරු පලාතේ පවුල් 23644 කට අයත් පුද්ගලයන් 75442 කුත් නැගෙනහිර පළාතේ පවුල් 18992 කට අයත් පුද්ගලයන් 63269 කුත් බලපෑමට ලක්ව ඇතැයි එම මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි. දැඩි නියඟය හේතුවෙන් යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 22000 කට අයත් 70243 ක්, මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 952 කට අයත් 3244 දෙනෙක්, මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 242 කට අයත් 835 දෙනෙක්, වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 450 කට අයත් 1120 දෙනෙක්, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 12334 කට අයත් 49693 දෙනෙක්, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 2321 අයත් 7870 ක්, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 8892 කට අයත් 29508 අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 7739 කට අයත් 25891 දෙනෙක්, පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 953 කට අයත් 2924 ක්, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 6190කට අයත් 20610 ක්, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1384 කට අයත් පුද්ගලයන්5411 ක්, මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 4869 කට අයත් 14641 දෙනෙක්, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 3867 කට අයත් 17372 දෙනෙක්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 1267 කට අයත් 3949ක්” මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 6367 කට අයත් 21930 ක් පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 35 කට අයත් 150 දෙනෙක් පීඩාවට පත්ව සිටින බවත් ආපදා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

මෙම ප්‍රදේශවලට බවුසර් රථ ඇතුලු වෙනත් ක්‍රම යොදාගනිමින් පානීය ජලය ලබාදීමට කටයුතු කරමින් සිටින බවත් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රකාශකයකු පැවසීය.

lankadeepa

Related posts