දිස්ත්‍රික් අතර මස් ප්‍රවාහනය අත්හිටුවයි

mas

දිස්ත්‍රික් සහ පළාත් මට්ටමින් හරක් මස් සහ එළුමස් ප්‍රවාහනය අත්හිටුවීමට ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර ඇත.

උතුරු සහ නැගෙනහිර පළාත්වල සතුන් හදිසියේ මිය යාම හේතුවෙන් මහජන සෞඛ්‍ය සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම පියවර ගත් බව ජනාධිපති කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

Related posts