දුම්රිය සේවකයින්ගේ සුබසාධනය වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන ‘දුම්රිය නිලැඳුම් සේවා අර්ථසාධක අරමුදල්’ කාර්යාලයේ ලිපිකරුවන් අතිකාල වංචාවක් සිදු කරන බවට පාලක කමිටුව ප්‍රකාශ කරයි.

දුම්රිය සමාන්‍යාධිකාරීවරයා විසින්  ලිපිකරුවන්ගේ අතිකාල සීමාකරමින් පසුගියදා චක්‍රලේඛනයක්ද නිකුත් කර අතිකාල සීමාකිරීමට විරෝධය දැක්වීමක් ලෙස  ඔවුන්  හිතාමතා අතිකාල වංචාව සිදු කරන බව සදහන් වෙයි.

Similar Posts