දෙසැම්බර් මස 01 වෙනිදා සිට දුම්රිය තුල සිගමන් යදින පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දැඩි දඬුවම් පමුණුවන බවත් දුම්රියන් තුල සිගමන් යැදීම සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් බව දුම්රිය සේවා අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනු ලබයි.

දුම්රිය සේවා අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ එලෙස සිගමන් යදින්නන්ට දැඩි දඬුවම් පමුණුවනු ඇති බවයි.

Similar Posts