ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් මීට සුළුවේලාවකට පෙර දිවුරුම් දුන්හ.

රාජ්‍ය ඇමැතිවරු

01. චමල් රාජපක්ෂ – රාජ්‍ය ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමැති

02. වාසුදේව නානයක්කාර – ජල සම්පාදන පහසුකම් රාජ්‍ය ඇමැති

03. ගාමිණි ලොකුගේ – නාගරික සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

04. මහින්ද යාපා අබේවර්ධන – වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

05. එස් බී දිසානායක – ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

06. ජොන් සෙනෙවිරත්න – ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

07. මහින්ද සමරසිංහ – රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

08. සී.බි.රත්නායක – දුම්රිය සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

09. ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන – තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති

10. සුසන්ත පුංචිනිලමේ – කුඩා හා මධ්‍ය පරිපාන ව්‍යවසාය රාජ්‍ය ඇමැති

11. අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා – අභ්‍යන්තර වෙළඳ හා පාරිභෝගික සුබසාධන රාජ්‍ය ඇමැති

12. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත – ඡාත්‍යන්තර සහයෝගීතා රාජ්‍ය ඇමැති

13. ප්‍රියංකර ජයරත්න – දේශිය වෛද්‍ය සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

14. රංජිත් සියඹලාපිටිය – අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය ඇමැති

15. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – විදුලිබල රාජ්‍ය ඇමැති

16. දුමින්ද දිසානායක – තරුණ කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

17. රෝහිත අබේගුණවර්ධන – බලශක්ති රාජ්‍ය ඇමැති

18. දයාසිරි ජයසේකර – කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති

19. ලසන්ත අලගියවන්න – රාජ්‍ය කළමනාකරණ ගිණුම් කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

20. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ආයෝජන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

21. අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – සංචාරක ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

22. තිලංග සුමතිපාල – තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන රාජ්‍ය ඇමැති

23. මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා – මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය ඇමැති

24. විජිත බේරුගොඩ – කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

25. රොෂාන් රණසිංහ – මහවැලි සංවර්ධන හා රාජ්‍ය ඇමැති

26. ජානක වක්කුඹුර – අපනයන කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමැති

27. විදුර වික්‍රමනායක – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමැති

28. ෂෙහාන් සේමසිංහ – සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා රාජ්‍ය ඇමැති

29. කණක හේරත් – වරාය සංවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමැති

30. දිලුම් අමුණුගම – ප්‍රවාහන හා සේවා කළමනාකරණ රාජ්‍ය ඇමැති

31. ලොහාන් රත්වත්තේ – මහාමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති

32. විමලවීර දිසානායක – වනජීවි සම්පත් රාජ්‍ය ඇමැති

33. ජයන්ත සමරවීර – පරිසර රාජ්‍ය ඇමැති

34. සනත් නිශාන්ත පෙරේරා – ධීවර සහ මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්ත රාජ්‍ය ඇමැති

35. තාරක බාලසුරිය – සමාජ ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති

නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරු

01. නිමල් ලන්සා – ප්‍රජා සවිබලගැන්වීම් නියෝජ්‍ය ඇමැති

02. කංචන විජේසේකර – ධීවර හා ජලජ සම්පත් නියෝජ්‍ය ඇමැති

03. ඉන්දික අනුරුද්ධ – රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු හා පළාත් පාලන හා පළාත් සභා නියෝජ්‍ය ඇමැති

Similar Posts