නැවතත් බිත්තර හිගයක්

eggs

රට තුළ බිත්තර තොග සහ සිල්ලරට අලෙවි කරන වෙලෙදුන් බිත්තර වෙලදාමෙන් ඉවත් විම හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක දින කිහිපයක සිට බිත්තර හිගයක් පවතින බව වාර්තා වේ.

තමන් බිත්තර මිලදි ගන්නා බිත්තර නිෂ්පාදකයන් පාලන මිලට වඩා බිත්තර තොග මිලට තමන් වෙත ලබාදෙන බව වෙළදුන් සදහන් කරයි.

බිත්තර අලෙවි කිරිමේදි පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරින් වැටලිම් සිදු කිරිමෙන් දඩ මුදලක් ගෙවිමට සිදු වන නිසා වෙලදාමෙන් දැනට තාවකාලිකව ඉවත් වි ඇති බවද වෙළදුන් සදහන් කරයි.

Related posts