ජනාධිපතිවරණයේ දී පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තිකයින්ට සිය ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවකාශය සැලසීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලෙස මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාව විසින් කම්කරු හා වෘත්තිය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය වෙත දැනුම් දී ඇත.

පෞද්ගලික අංශයේ සේවා නියුක්තිකයින්ට වැටුප් සහිතවල පෞද්ගලික නිවාඩු අහිමි වීමකින් තොරව සිය ඡන්දය ලබා දීමට හැකිවන පරිදි නිවාඩු ලබා දීමට අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා කඩිනම් සුදුසු මැදිහත් වීමක් කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන ලෙස මානව හිමිකම් කොමිසන් සභාව විසින් ලිපියක් යොමු කරමින් කම්කරු හා වෘත්තිය සමිති සබඳතා අමාත්‍යාංශය වෙත මේ බව දැනුම් දි ඇත.

කිසිවෙකු අත්නොහැරෙන මැතිවරණයක් තහවුරු කරමු යන තේමාව ඔස්සේ පුරවැසියන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම තුළින් ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී කටයුතු කිරිමට මානව හිමිකම් කොමිසම පියවර ගෙන තිබේ.

Similar Posts