ප්‍රාදේශීයව විසිරී සිටින වෘත්තීය ජනමාධ්‍යවේදීන්ට රක්ෂණ ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමටත්  එම මාධ්‍යවේදීන්ට මාසිකව ගෙවන දීමනා නිසි පරිදි ලැබීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් සමඟ සාකච්ඡා කර වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමටත් පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  පැවසීය.

ප්‍රාදේශීයව විසිරී සිටින මාධ්‍යවේදීන්ට මුහුණ දීමට ඇති අපහසු තත්ත්වයන් සහ අභියෝග පිළිබඳ අගමැතිතුමාව දැනුවත් කිරීමටද මාධ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය පියවර ගත්තේය.

වෘත්තීය වශයෙන් කටයුතුකරන මාධ්‍යවේදීන්ට ගෙවීම් සිදු කිරීම ද මාධ්‍ය ආයතන වෙතින් නිසි නියාමනයකට අනුව සිදු නොවන බැවින් නිසි ලෙස මුදල් ගෙවීම් ලබාගත නොහැකිව ඔවුන්ට වෘත්තීය වගකීම් ඉදිරියට ගෙන යාම අපහසු වී ඇති බවත් ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ.

මාධ්‍යවේදීන් දැක්වූ අදහස් සම්බන්ධව මැදිහත්වීමක් සිදුකරන බව පැවසූ අගමැතිතුමා ප්‍රාදේශීයව කටයුතු කරන වෘත්තීය මාධ්‍යවේදීන්ට රක්ෂණ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීම කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන බවද සඳහන් කළේය.

Similar Posts