පාඨලි අත්අඩංගුවට ගැනීම දැඩිව හෙලාදකියි

අධිකරණයෙන් විසඳා ඇති ගැටලුවක් පිළිබඳ යළි විමර්ශණ ආරම්භ කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චම්පික රණවක මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම දැඩිව හෙලාදකින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය ආශු මාරසිංහ මහතා පවසයි.

Related posts