පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය අවසන් කෙරේ

government information center

ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය අවසන් කිරීමේ හා නව සැසිවාරය විවෘත කිරිමේ  අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය ඊයේ (02) රාත්‍රියේ රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් මුද්‍රණය කර තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 (01) වගන්තියෙන්  ඔහුට පැවරී ඇති බලතල අනුව පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කරණු ලැබුවේය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ නව සැසිවාරය 2020 ජනවාරී 3 වැනි දින පෙරවරු 10.00 ට කැඳවන බවත් ඒම අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ සඳහන් කර ඇත.

Related posts