පාසල් සිසුන් සඳහා සියයට 30 ක මිල අඩුකිරීමක් යටතේ අභ්‍යාස පොත් ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඉදිරියේදී සතොස වෙළඳසැල් හරහා රජයේ මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව මුද්‍රණය කරන අභ්‍යාස පොත් පාසල් සිසුන්ට මිලදී ගත හැකි බවයි  අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පැවසුවේ.

උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු සඳහා තවදුරටත් ගුරුවරුන් 4,000 කගේ පමණ අඩුවක් පවතින බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත කියා සිටියි.

උසස් පෙළ උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් වසරකට සාමාන්‍යයෙන් පාසල් පැවැත්විය යුතු දින ගණන ආවරණය කර ගැනීමේ ගැටළුවක් පවතින බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මෙහිදී කියා සිටියි.

Similar Posts