පැරණි ගෑස් සිලින්ඩර වලට කරන්න යනදේ

gas

විවෘත නොකළ පැරණි මුද්‍රාව සහිත ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩර නිවෙස්වල හෝ වෙළඳසල්වල තිබේ නම්, ඒවා යළි භාර ගන්නා ලෙස පාරිභෝගියක කටයුතු අධිකාරිය ලිට්රෝ සමාගමට උපදෙස් දී තිබේ.

Related posts