පෞද්ගලික හෝ ව්‍යාපාරික අරමුණු ඇතිව දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ අහුරන්නැයි පැෆරල් සංවිධානය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මැතිවරණ සදහා ඉදිරිපත් වන පක්ෂ අතරින් බහුතරයක් පෞද්ගලික හෝ වෙනත් දේශපාලන අවශ්‍යතා මත තරග කරන බව පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ දී මැනැවින් තහවුරු වූ බැවින් දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචියේ දී විශේෂ නිර්නායක හඳුන්වා දෙන්නැයි ද එම සංවිධානය ඉල්ලීමක් කරයි.

ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ දේශපාලන පක්ෂ 70 ක් දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇති අතර ඉන් මැතිවරණ සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ අඩකට මදක් වැඩි ප‍්‍රමාණයකි.

Similar Posts