පුංචි ඡන්දයේ නාමයෝජනා කැඳවීම ලබන සතියේ ප්‍රකාශයට

election

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ නාම යෝජනා කැඳවීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ලබන සතියේ නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

මේ අතර මැතිවරණ කොමිසමේ විශේෂ සාකච්ඡාවක්  පැවැත්වුණා. ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් එහිදී සාකච්ඡා කළ බවයි එම කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා පැවසුවේ.

පොලිස්පතිවරයා, තැපැල්පතිවරයා, රජයේ මුද්‍රාණාලාධිපති සහ ආපදා කළමණාකරණ අමාත්‍යංශයේ ඉහළ නිළධාරියෙකුද එම සාකච්ඡාවට කැඳවා තිබුණා. එහිදී පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කළ බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා පැවසුවේ.

Related posts