72 වන නිදහස් සමරු උළෙලට සමගාමීව නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සේවය හැරගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජිකයින් හට නිත්‍යානුකූලව නාවික හමුදාවෙන් ඉවත්වීම සඳහා හෝ නැවත නාවික හමුදාවට එක්ව තම රට ජාතිය වෙනුවෙන් සේවය කිරීමට අවස්ථාවක් උදාකර දීම සඳහා පොදු සමා කාලයක් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති අතර, ඒ අනුව නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සේවය හැරගිය නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 396 දෙනෙකු මේ වනවිට  නාවික හමුදා කඳවුරු වෙත වාර්ථා කර ඇත.

තවද, මෙම පොදු සමා කාල සීමාව 2020 පෙබරවාරි මස 12 වන දින දක්වා බල පැවැත්වෙන අතර, තව දුරටත් නිත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් සේවය හැරගිය නාවික සමාජිකයින් සිටී නම් ඔවුන් හට මෙම කාලසීමාව තුල නාවික හමුදා කඳවුරු වෙත භාරවීමට අවස්ථාව උදා කර ඇත.

විවිධ අභියෝගයන්ට මුහුණදී රට ජාතිය වෙනුවෙන් සේවයකල නමුත්, නිසි ක්‍රියාපටිපාටීන් අනුගමනය නොකර සේවාවන් අතහැරගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට යලි අවස්ථාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් ජනාධිපතිතුමා විසින් මෙම පියවර ගෙන ඇත

Similar Posts