විවිධ ස්ථාන වල සිටින යාචකයින් පොලිස් ස්ථාන මඟින් ඉවත් කර කඳවුරකට රැගෙන යන බවට පල වන වාර්තා අසත්‍ය බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.

නගර අලංකරණය වෙනුවෙන් විවිධ ස්ථාන වල සිටින යාචකයින් පොලිසිය මඟින් ඉවත් කරමින් ඔවුන්ව රිදීයගම ප්‍රදේශයේ කඳවුරකට රැගෙන ගොස් ඔවුන්ව එහි රඳවා ගත යුතු බවට පොලිස් මුලස්ථානය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කොට ඇති බවට අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් මේ වන විට පැතිර යමින් තිබෙන බවද පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.

නමුත් පොලිස් මුලස්ථානය විසින් මෙවැනි කිසිදු නිවේදනයක් නිකුත්කොට නොමැති බව ද වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියි.

ශානි පොල්ගම්පල

Similar Posts