මධ්‍යම කදුකරයට අධික වැසි

මධ්‍යම කදුකරයේ  විටින් විට අධික වැසි තත්වයක් පැවතිමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ විටින් විට මෙම ප්‍රදේශයන්ට පවතින අධික වැසි හේතුවෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වන බවත්ය.

ප්‍රදේශයේ විවිධ කුලි වැඩවල යෙදි සිටින කිප දෙනකුම පවසන ලද්දේ පවතින වැසි හේතුවෙන් තමන්ට එදි නේදා කුලි වැඩක් හෝ කර ගැනිමට නොහැකි තත්වයක් පැවතිමත් සමග තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts