මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ඉන්ධන දීමනාව නිසා කෝටි තුනක් මාසයකට වැයවේ

oil

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පවතින මිල ගණන් යටතේ ඉන්ධන දීමනාව ලබා දීමට ගෙන ඇති තීරණය හේතුවෙන් ඒ සඳහා පසුගිය මාසයේ දී ගෙවීමට සිදු වී ඇති අමතර මුදල රුපියල් කෝටි තුනකට අධික බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

වරින්වර ඉන්ධන මිල ගණන් වැඩි වුව ද හිටපු මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂගේ තීරණය මත මන්ත්‍රීවරුන්ට ඉන්ධන දීමනාව ලබා දුන්නේ ජනවාරි මාසයේ පැවති මිල ගණන් අනුව ය. ඒ අනුව මන්ත්‍රීවරයකුට ඉන්ධන ලීටරයක් වෙනුවෙන් ගෙවන ලද මුදල රුපියල් එකසිය විස්සකි. නව තීරණය අනුව පවතින මිල යටතේ ලීටරයකට ගෙවන මුදල රුපියල් හාරසිය පනහක් වෙයි.

Related posts