මානව හිමිකම් ගැන, ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සමාලෝචනය අද

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සමාලෝචන ක්‍රියාකාරි කණ්ඩායම විසින් අද (01) පරීක්ෂා කිරීමට නියමිත යි.

මීට පෙර 2008, 2012 සහ 2017 වසරවල දී මෙවැනි සමාලෝචන සිදු කෙරුණා.

මෙම සමාලෝචනවල දී සිදු වන්නේ, සියලු ම එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රටවල මානව හිමිකම් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම යි.

අදාළ රටවලට මානව හිමිකම් තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට සහ මානව හිමිකම් බැඳීම් ඉටු කිරීමට තමන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පැහැදිලි කිරීමට ද මෙහිදී අවස්ථාව හිමි වන බව යි ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිලය සඳහන් කළේ.

Related posts