මාර්ග නඩත්තු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සොයාගැනීම වෙනුවෙන් අරමුදලක් ඇතිකිරීමට යෝජනා වී ඇතැයි කැබිනට් ප්‍රකාශක, ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා  පැවසීය.

මේ සඳහා රජයෙන් රුපියල් කෝටි 10ක් ලබාදෙන බවත්, මාර්ග භාවිතා කරන අයගෙන් ඉන්ධන හරහා හෝ යම් මුදලක් ලබාගෙන එම අරමුදලට බැර කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

ණය ගැනීම හා මුදල් අච්චුගැසීම කළ නොහැකි නිසා රට පුරා මාර්ග නඩත්තු කිරීම සඳහා මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට සිදුව ඇතැයි ද ඇමතිවරයා කීවේය.

Similar Posts